Yayın İlkeleri ve Etik Kuralları
21 Haziran 2022

Anadolu Tıbbı Dergisi’nde uygulanan yayın politikası bilginin tarafsız ve saygın bir şekilde gelişimine ve dağıtımına hizmet etmektedir. Tüm yazar, editör ve danışmanlar bir makalenin başvurusu veya değerlendirmesi ile ilişkili herhangi bir çıkar çatışması olmadığının beyan edilmesini talep eder. Yayım sürecinde Anadolu Tıbbı Dergisi’nin bütün paydaşlarının (editörler, danışmanlar, araştırmacılar, yazarlar, okuyucular, yayıncı vb) etik ilkelere yönelik standartlara uyması önem taşımaktadır. İntihal, verilerde sahtecilik ya da yanıltıcı yayınlar, yayın tekrarı, bölerek yayımlama ve araştırmaya katkısı olmayan kişilerin yazarlar arasında yer alması etik kurallar dahilinde olmayan kabul edilmeyen durum ve yaklaşımlardır. Orijinal materyalleri ile birlikte makaleler bu dergide yayınlanmasından önce (özetler hariç) verilerin herhangi bir bölümünün yayımlanmamış olması veya başka bir dergide ya da bildiride yayımlanması için gönderilmemiş olması göz ününe alınarak kabul edilir. Yazarların yayım için makaleleri kabul edildiği zaman Anadolu Tıbbı Dergisi’ne imzalı telif hakkı göndermeleri gerekmektedir.

Telif hakkı imza mektubu tüm yazarlar tarafından (veya iletişim yazarı) imzalanmalı ve bir kopyası derginin yayın koordinatörüne gönderilmelidir. Dergide yayımlanan tüm yazılar yazar/yazarlarının sorumluğu altındadır.

Yazarların Etik Sorumlulukları

Anadolu Tıbbı Dergisine çalışma gönderen yazar(lar)ın aşağıdaki etik sorumluluklara uyması beklenmektedir:
*Yazar(lar)ın gönderdikleri çalışmaların özgün olması beklenmektedir. Yazar(lar)ın başka çalışmalardan yararlanmaları veya başka çalışmaları kullanmaları durumunda eksiksiz ve doğru bir biçimde atıfta bulunmaları ve/veya alıntı yapmaları gerekmektedir.
*Çalışmanın oluşturulmasından araştırmanın yapılmasına, makale oluşturulmasına katkı sağlamayan kişiler, yazar olarak belirtilmemelidir.
*Yayınlanmak üzere gönderilen tüm çalışmaların varsa çıkar çatışması teşkil edebilecek durumları ve ilişkileri açıklanmalıdır.
*Yazarlar çalışmaları için herhangi bir finansal kaynak desteği varsa beyan etmelidir.
*Yazarlar metod kısmında kendi kuruluşları tarafından gerekli risk değerlendirme prosedürlerine uyumu beyan etmelidir.
*Yazar(lar)dan değerlendirme süreçleri çerçevesinde makalelerine ilişkin ham veri talep edilebilir, böyle bir durumda yazar(lar) beklenen veri ve bilgileri yayın kurulu ve bilim kuruluna sunmaya hazır olmalıdır.
*Yazar(lar) kullanılan verilerin kullanım haklarına, araştırma/analizlerle ilgili gerekli izinlere (hem GETAT Etik Kurulları onayı hem de Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü onayı) sahip olduklarını veya araştırmaya alınan gönüllülerin rızasının alındığını gösteren ‘bilgilendirilmiş gönüllü olur formuna’ sahip olmalıdır.
*Yazar(lar)ın yayınlanmış, erken görünüm veya değerlendirme aşamasındaki çalışmasıyla ilgili bir yanlış ya da hatayı fark etmesi durumunda, dergi editörünü veya yayıncıyı bilgilendirme, düzeltme veya geri çekme işlemlerinde editörle işbirliği yapma yükümlülüğü bulunmaktadır.
*Yazarlar çalışmalarını aynı anda birden fazla derginin başvuru sürecinde bulunduramaz. Her bir başvuru önceki başvurunun tamamlanmasını takiben başlatılabilir. Başka bir dergide yayınlanmış çalışma tarafımıza gönderilemez.

*Değerlendirme süreci başlamış bir çalışmanın yazar sorumluluklarının değiştirilmesi (Yazar ekleme, yazar sırası değiştirme, yazar çıkartma gibi) teklif edilemez.

Etik Olmayan Bir Durumla Karşılaşılması Durumunda;

Dergimizde yukarıda bahsedilen etik sorumluluklar dışında etik olmayan bir davranış veya içerikle karşılaşırsanız lütfen anadolutibbidergisi@saglik.gov.tr veya i.anatolianmedicine@saglik.gov.tr adresine e-posta yoluyla bildiriniz